Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wiadomość archiwalna

Informacja o PDO

25.02.201108:51

Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO)

Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe
POREJESTROWE  DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE


Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO) jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym wzorem krajów UE, powinny ze sobą współpracować jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu (samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki badawczo-rozwojowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa).

Program zakłada prowadzenie koordynowanych przez COBORU doświadczeń odmianowych, z wykorzystaniem istniejącej w naszym kraju bazy doświadczalnej. Bazę tę stanowią: stacje doświadczalne oceny odmian (należące do COBORU), jednostki hodowli roślin, punkty doświadczalne ośrodków doradztwa rolniczego, zakłady doświadczalne instytutów badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni rolniczych.

Badania odmianowe realizowane w ramach PDO są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej. Na ich bazie  tworzy się "Listy Zalecanych Odmian do uprawy  na obszarze województwa". Listy te  stanowią główne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian i są regulatorem ich dopływu do rolnictwa. 

STRUKTURA PDO
Struktura PDO - link do zdjęcia

Do zadań Zespołu należy:
* proponowanie kierunków rozwoju PDO w województwie w zakresie działalności doświadczalnej i upowszechnieniowej uwzględniając zasady ustalone przez dyrektora COBORU i Krajowy Zespół Koordynacyjny PDO,
* opiniowanie przekładanego przez dyrektora Stacji Koordynującej SDOO Wrocikowo planu badań i doświadczeń PDO w województwie oraz ustalanie doboru odmian dla tych doświadczeń,
* opiniowanie sprawozdań dyrektora Stacji Koordynującej PDO z realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie,
* ustalenie zasad upowszechniania informacji o wynikach badań PDO,
* tworzenia List Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa.

POREJESTROWE  DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE

 • PDO – to stałe lub okresowe badania wartości gospodarczej odmian wpisanych do KrajowegoRejestru Odmian lub Katalogu Wspólnotowego.
 • PDO usankcjonowane prawnie ustawą o nasiennictwie
 • PDO prowadzi się we współpracy z Samorządem Województwa i Izbami Rolniczymi- ustawowymi partnerami
 • PDO prowadzi COBORU w stacjach doświadczalnych i innych podmiotach   doświadczalnych
 • Badania z zakresu PDO przeprowadza się dla ważnych gospodarczo gatunków roślin, zgodnie z opracowaną przez COBORU metodyką
 • W każdym województwie wyznaczona jest stacja doświadczalna koordynująca badania PDO – w woj. warmińsko-mazurskim SDOO Wrocikowo
 • PDO ma charakter regionalny- finansowane jest ze środków budżetowych i pozabudżetowych
 • Najistotniejszym celem PDO jest uzyskanie informacji o wartości gospodarczej odmiany w konkretnych warunkach glebowo-klimatycznych i jej reakcji na elementy agrotechniki
 • Na bazie PDO tworzone są Listy Zalecanych Odmian do uprawy w regionie
 • Listy są głównym źródłem informacji o przydatności odmian i regulatorem ich dopływu do rolnictwa
 • Wraz z przystąpieniem Polski do UE w legalnym obrocie nasiennym na terenie kraju znajduje się materiał siewny odmian zarejestrowanych w kraju jak i odmian znajdujących się we Wspólnotowych Katalogach UE. Należy liczyć się z napływem na nasz rynek nasienny odmian nie sprawdzonych pod względem przydatności w naszym kraju, rejonie.


WYBÓR ODMIAN DO BADAŃ

W systemie PDO, który ma charakter regionalny sprawdzane są wybrane odmiany, które w warunkach klimatyczno-glebowych woj. warmińsko-mazurskiego będą najbardziej przydatne do uprawy. Wykazanie tych zależności możliwe jest poprzez prowadzenie doświadczeń ścisłych. Wyboru odmian do badań dokonuje Wojewódzki Zespół ds. PDO .

Badania prowadzone są na dwóch znacznie zróżnicowanych poziomach agrotechniki, co pozwala ocenić reakcje odmian na intensywne nawożenie i ochronę. Odmiany zbóż niejednakowo reagują na zróżnicowane warunki agrotechniczne i siedliskowe. W związku z tym można wyróżnić odmiany, które plonują na podobnym poziomie w całym kraju oraz takie, które plonują lepiej lub gorzej w zależności od rejonu.

Reakcja rejonowa w dużym stopniu modyfikowana jest warunkami atmosferycznymi w poszczególnych latach.

Oprócz wielkości plonu duże znaczenie przy wyborze odmiany ma zdrowotność, bo od niej zależeć będzie wybór stosownej agrotechniki . Bywają odmiany ogólnie zdrowsze, a więc cechujące się mniejszym porażeniem przez większość chorób. Nasilenie chorób zależy od warunków pogodowych a te związane są z położeniem  geograficznym. W rejonach wschodnich wyższe i bardziej stabilne plony mają na ogół odmiany cechujące się większą odpornością na rdze (brunatną, wieńcową).

Poza tym przy doborze odmian brane są pod uwagę: termin dojrzewania, jakość ziarna, odporność na wyleganie, porastanie w kłosach, mrozoodporność.

Wyniki z badań są podstawową w podejmowaniu decyzji przy tworzeniu „LZO” do uprawy na terenie województwa oraz służą do weryfikacji Wspólnotowego Katalogu Odmian.

         LISTA ZALECANYCH ODMIAN
dla województwa warmińsko-mazurskiego


Lista zalecanych do uprawy odmian została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Odmiany umieszczone na „Liście ...” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz zgodnie z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO na listę zalecanych odmian w sezonie wegetacji 2011 zostały włączone odmiany zgodnie z poniższą tabelą.

Plik pdf(rozmiar: 50kb) Lista Zalecanych Odmian na rok 2011 - plik do pobrania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59