Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wtorek 22.05.2018 , Imieniny: Emila, Neleny, Romy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Oś 4 - Leader

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005r.)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006r.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427)

Rozporządzenia do Leadera - pliki do pobrania

Cel osi Leader

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Pomocne w osiągnięciu celów osi będą również projekty współpracy.

 


Logo Leader w Polsce

Mapa LGD na Warmii i Mazurach
Mapa LGD

Ogłoszenia
Ogłoszenia


Dokumenty
do pobrania

LGD w Polsce

LGD na Warmii i Mazurach

2012 - Nabór wniosków
Wybór LGD - zadania dodatkowe

Wzór wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku

Pytania i odpowiedzi z MRiRW

Mapa Polski z podziałem na LGD

Nabór wniosków
Funkcjonowanie LGD - 2009

Wzór wniosku

Instrukcja Wytyczne Umowa

Wiadomości Leader

 Prefinansowanie

Nabór wniosków Funkcjonowanie LGD - 2010

 Wzór wniosku

Instrukcja    

Akty prawne

 

Nabory wniosków w Lokalnych Grupach Działania

Wyjaśnienia i interpretacje dot. Leader

Kalkulator LGD

LGD wybrane do realizacji LSR

Uchwała Nr 33/353/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.05. 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Informacja dot. tablic informacyjnych LGD

Wyjaśnienia dot. wyprzedzającego finansowania

 Informacja dot. wyprzedzającego finansowania dla działań Osi 4 Leader

Wzór wniosku - plik do odczytu

Wzór wniosku - plik do edycji

Instrukcja wypełniania wniosku

 Raport końcowy oceny LGD

 

 Strategie - do pobrania

Wnioski o płatność dot. osi 4 Leader

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach LSR

 

 

 Sprawozdania i ankiety Dokumenty do pobrania ze strony MRiRW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich     Logo Leader

      


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejksich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejksich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Logo Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejksiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013

Informacja opracowana przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59