Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podatek VAT niekwalifikowalny!

10.04.200909:51

Wojciech

Komisja Europejska podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie podatku VAT w PROW 2007-2013.

Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w przypadku beneficjentów, którzy ubiegają się o środki finansowe w ramach działań: "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętych  PROW 2007-2013 podatek VAT jako wydatek niekwalifikowalny powinien stanowić wkład własny beneficjenta w realizację operacji.

Wnioskodawcy, którzy złożyli już wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 'Odnowa i rozwój wsi" poproszeni zostaną o korektę kosztów kwalifikowlanych we wniosku oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym, polegającą na pomniejszeniu kosztów kwalifikowalnych o podatek VAT. Wezwanie do korekty kosztów odbywać się będzie w ramach pierwszego wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków (pierwszego uzupełnienia wniosku).

Plik PDF(1801 kB) Pismo z MRiRW z dnia 9 kwietnia 2009 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59