Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wtorek 22.05.2018 , Imieniny: Emila, Neleny, Romy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady opisywania faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w ramach PROW 2007-2013

08.04.201010:29

Wojciech

W związku zapytaniami Beneficjentów działań wdrażanych przez Samorządy Województw w ramach PROW 2007-2013 dotyczących sposobu opisywania faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej poniżej zamieszczono ogólne zasady postępowania.

WZÓR OPISU FAKTURY/INNYCH DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ

Pierwsza strona oryginału faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej (przed skopiowaniem) zostanie ostemplowana pieczątką "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

Na odwrocie faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej zaleca się umieszczenie opisu według niżej przedstawionego wzoru:

Koszty związane z realizacją operacji ....................................................... (tytuł operacji) znak sprawy ..................................... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową przyznania pomocy/decyzją o przyznaniu pomocy* nr ................................. z dnia ...................................... roku.

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych dokumentem: ............................................... zł (dotyczy zadania lub dostawy/roboty/usługi* realizowanych w ramach zadania z pozycji .......... zestawienia rzeczowo-finansowego wniosku o płatność.

* niepotrzebne skreślić

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59