Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ogłoszenie na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

31.05.201210:05

Wojciech

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. 103, poz. 659 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wnioski można składać bezpośrednio w terminie od 02 lipca 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404, właściwym dla lokalnych grup działania, z którymi Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarł umowę o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Formularz wniosku, instrukcja wypełniania oraz wykaz niezbędnych załączników dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.warmia.mazury.pl oraz www.sporol.warmia.mazury.pl.

Przewidywana wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnej strategii rozwoju wynosi 280 106 424,00 PLN. Ostateczny limit dostępnych środków na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań ogłasza właściwy organ samorządu województwa w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia terminu składania wniosków w ramach drugiego konkursu.

Ostateczny termin składania wniosków o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań upływa dnia 31 lipca 2012 r. o godzinie 15:00 .

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 404) oraz pod numerem telefonu 89 521 92 85.

Plik PDF(201 kB) Treść ogłoszenia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59