Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kryterium regionalne - Mikroinstalacje prosumenckie

20.04.201511:48

Wojciech

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 kwietnia 2015 roku uchwałą przyjął kryterium regionalne oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Treść kryterium regionalnego „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu”:
1) Dwa punkty w ramach kryterium regionalnego będą przydzielane operacji realizowanej na obszarze gminy, w której znajdują się co najmniej dwie z czterech form ochrony przyrody, określonych w art.6 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).
2) Jeden punkt w ramach kryterium regionalnego będzie przydzielany operacji realizowanej na obszarze gminy, w której znajduje się tylko jedna z czterech form ochrony przyrody, określonych w art.6 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).

Wybranymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) są: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000.

Podstawę weryfikacji kryterium określonego powyżej stanowić będzie oświadczenie wójta/burmistrza właściwego ze względu na obszar realizacji operacji o występowaniu na terenie gminy, w której będzie realizowana operacja rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu lub obszaru Natura 2000 – w przypadku, gdy takie formy ochrony przyrody występują.

W przypadku spełnienia jednego z powyższych wymagań operacja otrzyma odpowiednio dwa lub jeden punkt, natomiast w przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się.

Plik PDF (365 kB) Uchwała Zarządu Województwa - plik do pobrania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59