Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Nabór wniosków - Mikroinstalacje prosumenckie

21.04.201507:25

Wojciech

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 6 do 19 maja 2015 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie: budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej.

Nabór odbywa się na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1419 z późn. zm.).

Wnioski na w/w zakres składa się bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, zakres kosztów kwalifikowalnych operacji oraz poziom dofinansowania w ramach powyższego działania wskazane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1419 z późn. zm.). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.prow.warmia.mazury.pl (zakładka PROW/Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej).

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania oraz wykaz niezbędnych załączników dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.prow.warmia.mazury.pl.

Informacja o kryterium regionalnym

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej upływa dnia 19 maja 2015 r. o godzinie 15:00.

Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie przyznania pomocy.

Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 452, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-66; 89 521-92-93; 89 521-92-75 oraz 89 521-92-85 - sekretariat PROW.

Plik Excel(414 kB)  Wzór wniosku - wersja do edycji 10z z dnia 7 kwietnia 2015 r.
Plik PDF (825 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 10z z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Plik PDF (773 kB) Uchwała Zarządu Województwa w sprawie naboru wnioksów 
Plik PDF (189 kB) Ogłoszenie o naborze wniosków
Informacja o kryterium regionalnym
Plik PDF (7208 kB) Pytania i odpowiedzi dot. OZE - plik do pobrania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59