Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wtorek 22.05.2018 , Imieniny: Emila, Neleny, Romy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Najczęściej zadawane pytania

13.08.201011:36

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Odnowa i rozwój wsi - strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Plik PDFBudowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawilane źródła energii  - strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Targowiska w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


 Informacja dotycząca stosowania zamówień publicznych przez beneficjentów osi IV Leader

Informacja dotycząca stosowania oddzielnego systemu rachunkowości przez beneficjentów PROW 2007-2013

 Informacja dot. numeru rachunku bankowego ARiMR dla środków odzyskanych lub zwróconych


Pisma i stanowiska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogólnie PROW 2007-2013
Plik PDFWyjaśnienia dot. działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Podstawowe usługi ..."
Plik PDFWyjaśnienia dot. Podst. usług oraz Leadera
Plik PDFStanowisko dot. raportów oddziaływania na środowisko i osób z LGD
Plik PDFWyjaśnienia dot. pozowlenia na budowę
Plik PDFWyjaśnienia dot. zabezpieczania środków oraz zgody na zestawy solarne
Plik PDFStanowisko dot. załączania projektu budowlanego
Plik PDFWyjaśnienia dot. ścieżek rowerowych i pieszych oraz kwalifikowalności w ramach osi 4 Leader
Plik PDFWyjaśnienia dot. prowadzenia rachunku bankowego beneficjentów
Plik PDFWyjaśnienia dot. zamówień publicznych przy kosztach ogólnych
Plik PDFWyjaśnienia dot. wskaźnika bezrobocia na podstawie danych z GUS
Plik PDFStanowisko dot. braku możliwości przywrócenia terminu
Plik PDFWyjaśnienia dot. zapłaty za faktury
Plik PDFWyjaśnienia dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Plik PDFWyjaśnienia dot. stosowania pzp po nowelizacji
Plik PDFWyjaśnienia dot. kosztorysów powykonawczych
Plik PDFWyjaśnienia dot. dokumentów bankowych generowanych elektronicznie
Plik PDFWyjaśnienia dot. potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem przez pracowników UM
Plik PDFWAŻNE -informacja dotycząca prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla beneficjentów PROW 2007-2013
Plik PDFWyjaśnienia dot. terminów ogłaszania naborów do działań osi 3
Plik PDF Wyjaśnienia dot. robót dodatkowych

Odnowa i rozwój wsi
Plik PDFWyjaśnienia dot. sal sportowych
Plik PDFZabezpieczenie środków w budżecie gminy
Plik PDFStanowisko dot. instytucji kultury
Plik PDFInterpretacje dot. odnowy wsi
Plik PDFStanowisko dot. LGD jako Beneficjent Odnowy wsi
Plik PDFStanowisko dot. limitu środków w Odnowie wsi
Plik PDFStanowisko dot. centrum miejscowości
Plik PDFStanowisko dot. realizacji operacji w kilku gminach
Plik PDFStanowisko dot. kościołów
Plik PDFStanowisko dot. zabytków
Plik PDFStanowisko odnośnie Prawa zamówień publicznych
Plik PDFStanowisko dot. wskaźnika bezrobocia  Plik PDF Wyjaśnienia
Plik PDFStanowisko dot. okresu kwalifikowalności kosztów
Plik PDFWyjaśnienia dot. planów odnowy miejscowości
Plik PDFStanowisko dot. kosztów kwalifikowalnych w przypadku obiektu sakralnego
Plik PDFWyjaśnienia dot. zakupu używanego sprzętu i towarów
Plik PDFWyjaśnienia dot. wypełniania zestawienia rzeczowo-finansowego
Plik PDFStanowiska dot. finansowania boisk Orlik 2012 w ramach "Odnowy wsi"
Plik PDFStanowisko dot. umiesczenia reklamy na budynku GOK
Plik PDFStanowisko dot. dróg, chodników, placów, parkingów, przystanków
Plik PDFWyjaśnienia dot. podstawowego dochodu podatkowego
Plik PDFWyjaśnienia dot. rezygnacji z ubiegania się o wsparcie
Plik PDFWyjaśnienia dot. NIP Gminy
Plik PDFStanowisko dot. zminay nr działki ewidencyjnej
Plik PDFStanowisko dot. zakupu kosiarki i tablic informacyjnych
Plik PDFWyjaśnienia dot. OSP
Plik PDFWyjaśnienia dot. parafii
Plik PDFWyjaśnienia dot. uchwał rady gminy w związku z planem odnowy
Plik PDFWyjaśnienia dot. domu kultury
Plik PDFStanowisko dot. klasztoru
Plik PDFWyjaśnienia dot. dokumentów wystawionych na Urząd Miejski
Plik PDFStanowisko dot. budowy świetlic-kontenerów
Plik PDFStanowisko dot. zakresu robót dla kościołów
Plik PDFWyjaśnienia dot. kosztorysów inwestorskich
Plik PDFWyjaśnienia dot. finansowania instytucji kultury
Plik PDFWyjaśnienia dot. potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem
Plik PDFStanowisko dot. ciągów pieszo-jezdnych
Plik PDFWyjaśnienia dot. posiadania zależnego 
Plik PDFWyjaśnienia dot. realizacji operacji z różnych zakresów
Plik PDFStanowisko dot. świetlicy znajdującej się w budynku szkoły
Plik PDFWyjaśnienia dot. wypełniania wniosku "Odnowa wsi" (pkt 18.3)
Plik PDFStanowisko dot. zabezpieczenia środków w przypadku OPP
Plik PDFWyjaśnienia dot. faktur dla GOK, wynagrodzenie pracownika jako koszt niekwalifikowalny
Plik PDFWyjaśnienia dot. zabezpieczenia środków w przypadku kościoła
Plik PDFWyjaśnienia dot. kosztów rozbiórki OSP oraz sposobu wypełniania pkt 13 wniosku 
Plik PDFWyjaśnienia dot. uchwał w sprawie planu odnowy miejscowości
Plik PDFWyjaśnienia dot. zabezpieczenia środków przez Beneficjentów
Plik PDFStanowisko dot. zagospodarowania terenu wokół kościoła
Plik PDFStanowisko dot. budowy oświetlenia ulicznego
Plik PDFStanowisko dot. remontu zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego
Plik PDFStanowisko dot. kosztów niekwaifikowalnych dla OSP
Plik PDFWyjaśnienia dot. finansowania kościołów
Plik PDFStanowisko dot. niekwalifikowalnych materiałów promocyjnych
Plik PDFStanowisko dot. pozwolenia na budowę obiektu zabytkowego
Plik PDFWyjaśnienia w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości
Plik PDFWyjaśnienia dot. zakupu sprzętu gaśniczego w kościele
Plik PDFWyjaśnienia dot. załączników do zgłoszenia robót budowlanych
Plik PDFWyjaśnienia dot. poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem
Plik PDFStanowisko dot. dróg wewnętrznych
Plik PDFWyjaśnienia dot. dwóch operacji realizowanych w jednej lokalizacji
Plik PDFStanowisko dot. braku możliwości zmniejszania procentu dofinansowania
Plik PDFWyjaśnienia dot. kosztów ponoszonych w ramach "centrum miejscowości"
Plik PDFStanowisko dot. VAT dla stowarzyszeń
Plik PDFWyjaśnienia dot. "miękkich projektów" w odnowie wsi
Plik PDFWyjasnienia dot. braku trzeciego uzupełnienia wniosku
Plik PDFStanowisko dot. braku możliwości finansowania dróg
Plik PDFStanowisko dot. ankrowania w obiektach sakralnych
Plik PDFWyjaśnienia dot. celu publicznego budynków
Plik PDFWyjaśnienia dot. liczby mieszkańców w mieście
Plik PDFWyjaśnienia dot. nadzoru inwestorskiego i autorskiego
Plik PDFWyjaśnienia dot. zmiany poziomu dofinansowania operacji
Plik PDFWyjaśnienia dot. cmentarza wpisanego do ewidencji zabytków
Plik PDFWyjaśnienia dot. refundacji w przypadku faktur wystawiownych na Urząd Gminy
Plik PDFStanowisko dot. przekroczenia terminu na uzupełnienie wniosku   Plik PDFWyjaśnienia dot. przekroczenia terminu
Plik PDFStanowisko dot. zmiany zakresu rzeczowego umowy o przyznanie pomocy
Plik PDFWyjaśnienia dot. zmiany umowy zgodnie z ustawą PZP
Plik PDFWyjaśnienia dot. zmiany umowy o przyznanie pomocy
Plik PDFStanowisko dot. braku możliwości zwiększania procentu dofinansowania
Plik PDFWyjaśnienia dot. gminnej ewidencji ludności
Plik PDFWyjaśnienia dot. oceny budżetu przy wnioskach o płatność
Plik PDFWyjaśnienia dot. rektoratu i parafii rzymskokatolickiej
Plik PDFWyjaśnienia dot. umowy użyczenia Wnioskodawcy z inną instytucją
Plik PDFWyjaśnienia dot. kwalifikowalności kosztów nadzoru budowlanego
Plik PDFWyjaśnienia dot. weryfikacji podwójnego finansowania operacji
Plik PDFWyjaśnienia dot. przeniesienia prawa własności
Plik PDFWyjaśnienia dot. umowy ryczałtowej
Plik PDFWyjaśnienia dot. braku mozliowści zmiany lokalizacji operacji
Plik PDFWyjaśnienia dot. terminu złożenia dokumentacji z pzp
Plik PDFWAŻNE -informacja dotycząca prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla beneficjentów PROW 2007-2013
Plik PDFWyjaśnienia dot. obowiązywania zmienionego rozporządzenia w sprawie odnowy wsi
Plik PDFStanowisko dot. aneksowania umów o przyznanie pomocy

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Plik PDFStanowisko dot. przydomowych oczyszczalni ścieków
Plik PDFStanowisko dot. inwestycji z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
Plik PDFStanowisko dot. zakupu samochodów
Plik PDFStanowisko dot. oddzielnych naborów do podstawowych usług
Plik PDFWyjaśnienia dot. wkładu własnego w działaniau Podstawowe usługi
Plik PDFWyjaśnienia Podst. usługi dot. kosztów niekwalifikowalnych oraz tytułu prawnego do nieruchomości
Plik PDFWyjaśnienia dot. naborów na zakresy operacji w Podstawowych usługach
Plik PDFStanowisko dot. przyłączy do sieci
Plik PDFWyjaśnienia dot. zakładu budżetowego oraz zabezpieczenia środków z WFOŚ w Podstawowych usługach
Plik PDFWyjaśnienia dot. wskaźnika zwodociagowania oraz zakupu maszyn do wywozu i segregacji odpadów
Plik PDFWyjaśnienia dot. przydomowych oczyszczalni ścieków na zgłoszenie robót budowlanych
Plik PDFWyjaśnienia dot. zabezpieczenia środków przez Wnioskodawców
Plik PDFStanowisko dot. kanalizacji zagrodowej
Plik PDF Wyjaśnienia dot. kwalifikowalności przyłaczy wod-kan
Plik PDFStanowisko dot. oczyszczalni ścieków
Plik PDFStanowisko dot. środków z WFOŚiGW
Plik PDFWyjaśnienia dot. kosztów ponoszonych przy segregacji odpadów
Plik PDFWyjaśnienia dot. zajęcia pasa drogowego
Plik PDFStanowisko dot. zakupu samochodu dla spółki kilku gmin
Plik PDFStanowisko dot. przyłączy w budynku gminnym
Plik PDFStanowisko dot. kanalizacji sanitarnej
Plik PDF Wyjaśnienia dot. kwalifikowalności przyłączy wod-kan
Plik PDF Wyjasnienia dot. zakupu agregatów i cystern w przypadku awarii wodociągu
Plik PDFWyjaśnienia dot. przyłączy i węzła co.
Plik PDFWyjaśnienia dot. wymiany rur wodociagowych
Plik PDFWyjaśnienia dot. zabezpieczenia środków w budżecie gminy
Plik PDFWyjaśnienia dot. stacji uzdatniania wody
Plik PDFStanowisko dot. rekultywacji składowiska odpadów i likwidacji dzikich wysypisk
Plik PDFWyjaśnienia dot. sieci wodociągowej przeciwpożarowej
Plik PDFWyjaśnienia dot. zabezpieczenia środków fin. przez zakłady budżetowe
Plik PDFWyjaśnienia dot. wysokości podstawowego dochodu podatkowego gmin
Plik PDFWyjaśnienia dot. kosztów rejestracji i ubezpieczenia samochodu
Plik PDFWyjaśnienia dot. zgodności inwestycji z polskimi normami
Plik PDFStanowisko dot. budowy małej elektrowni wodnej
Plik PDFWyjaśnienia dot. wniosku bez podanej wnioskowanej kwoty pomocy 
Plik PDFWyjaśnienia dot. pozwolenia wodnoprawnego oraz zabezpieczenia finansowego operacji
Plik PDFWyjaśnienia dot. realizacji operacji przez jednoosobową spółkę gminy
Plik PDFWyjaśnienia dot. środków finansowych z funduszy ochrony środowiska
Plik PDFWyjaśnienia dot. zachowania celu operacji
Plik PDFWyjaśnienia dot. kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosków
Plik PDFWyjaśnienia dot. wygaśnięcia pozwolenia na budowę
Plik PDFWyjaśnienia dot. selektywnej zbiórki odpadów
Plik PDFWyjaśnienia dot. braku możliwości przywrócenia terminu
Plik PDFWyjaśnienia dot. limitu środków w przypadku operacji w dwóch gminach
Plik PDFWyjaśnienia dot. zamówień publicznych i wynagrodzenia ryczałtowego
Plik PDFWyjaśnienia dot. nieostatecznych decyzji środowiskowych
Plik PDFWyjaśnienia dot. zachowania celu operacji
Plik PDFWyjaśnienia dot. zamówień publicznych i umowy ryczałtowej
Plik PDFWyjaśnienia dot. celu operacji
Plik PDFStanowisko dot. decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę
Plik PDFWyjaśnienia dot. przeniesienia prawa własności przy spółkach z o.o.
Plik PDFWyjaśnienia dot. limitu środków
Plik PDFWAŻNE -informacja dotycząca prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla beneficjentów PROW 2007-2013
Plik PDFStanowisko dotyczące pobierania opłat od mieszkańców za korzystanie z usług
Plik PDF Pytania i odpowiedzi dot. budowy mikroinstalacji prosumenckich

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Plik PDFStanowisko dot. inwestycji melioracyjnych
Plik PDFStanowisko dot. decyzji środowiskowych "Poprawianie i rozwijanie..."
Plik PDFStanowisko dot. gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi
Plik PDFStanowisko dot. scalania gruntów
Plik PDFStanowisko dot. budowy dróg w Scalaniu gruntów
Plik PDFStanowisko dot. przebudowy obiektów melioracyjnych
Plik PDF Stanowisko dot. braku możliwości uzyskiwania przychodów z inwestycji
Plik PDF Stanowisko dot. regulacji wód
Plik PDF Stanowisko dot. kosztów projektu scalania gruntów i systemu dróg
Plik PDFWyjaśnienia dot. przenoszenia kosztów w scalaniu gruntów
Plik PDFWyjaśnienia dot. VAT oraz kosztów w scalaniu
Plik PDFWyjaśnienia dot. decyzji środowiskowej w scalaniu gruntów     Plik PDF Raport oddziaływania na środowisko
Plik PDFWyjaśnienia dot. realizacji inwestycji na terenie gminy miejskiej
Plik PDF Wyjaśnienia dot. zabezpieczenia środków u wojewody
Plik PDFWyjaśnienia dot. odszkodowań w melioracjach
Plik PDFInterpretacja Ministrerstwa Finansów dot. podatku VAT
Plik PDFWyjaśnienia dot. wypełniania wniosku dot. melioracji
Plik PDFWyjaśnienia dot. poniesionych kosztów ogólnych
Plik PDFWyjaśnienia dot. podatku VAT w scalaniu gruntów
Plik PDFWyjaśnienia dot. podatku VAT przy pracach poscaleniowych
Plik PDF
WAŻNE -informacja dotycząca prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla beneficjentów PROW 2007-2013
Plik PDFWyjaśnienia dot. budowli przeciwpowodziowych i odszkodowania za ziemię

Leader
Plik PDFStanowisko dot. Beneficjentów "małych projektów"
Plik PDFStanowisko dot. oceny LGD
Plik PDFWyjaśnienia dot. Lokalnych Grup Działania
Plik PDFStanowisko dot. finansowania działań realizowanych przez LGD
Plik PDFWyjaśnienia dot. konkursów ogłaszanych przez LGD
Plik PDFInformacja dot. wyprzedzającego finansowania LGD
Plik PDFInformacja dot. tablic informacyjnych LGD     Plik PDFWzór tablicy informacyjnej
Plik PDFWyjaśnienia dot. szkoleń organizowanych przez LGD
Plik PDFWyjaśnienia dot. wniosków o płatność
Plik PDFWyjaśnienia dot. sankcji wynikających z umowy z LGD
Plik PDFWyjaśnienia dot. korekty kwoty na wyprzedzające finansowanie
Plik PDFWyjaśnienia dot. de minimis
Plik PDFWyjaśnienia dot. składu rady oraz terminów naborów wniosków
Plik PDFWyjaśnienia dot. odsetek bankowych przy wnioskach o płatność na Funkcjonowanie LGD
Plik PDFOdpowiedzi na pytania dot. Funkcjonowania LGD
Plik PDFZasady przepływu informacji pomiędzy Samorządem Województwa, LGD i ARiMR
Plik PDFInformacje dotyczące zmian w KRS LGD
Plik PDFOdpowiedzi dotyczące Funkcjonowania LGD - data kwalifikowalności kosztów, etapy, podróże służbowe, wynagrodzenia i inne
Plik PDFWyjaśnienia dot. terminowości składania dokumentów
Plik PDFRefundowanie kosztów prowadzenia rachunku bankowego
Plik PDFNumer konta ARiMR właściwy do zwrotów wyprzedzającego finansowania
Plik PDFInformacje dotyczące Wdrażania LSR
Plik PDFInformacje dotyczące Wdrażania LSR - małe projekty
Plik PDF
Informacje dot. kwalifikowalności w ramach Wdrażania LSR
Plik PDFWyjaśnienia dot. faktur pro forma, płatności gotówkowych i udziału w szkoleniach POKL (Funkcjonowanie)
Plik PDFWyjaśnienia dot. zwrotów wyprzedzającego finansowania
Plik PDFInformacje dot. umów zleceń i podróży służbowych
Plik PDFInformacje dotyczące aktywizacji i doradztwa
Plik PDFKwalifikowalność opracowań dotyczących obszaru LSR i faktury
Plik PDFInformacje dot. Księgi wizualizacji
Plik PDFZmiany opisu zadań w ramach funkcjonowania
Plik PDFInformacje dot. publikacji w ramach małych projektów
Plik PDFInformacje dot. tematyki szkoleń w ramach aktywizacji oraz umów cywilno-prawnych
Plik PDFInformacje dot. szkoleń kadry i władz LGD
Plik PDFZakres realizacji i kwalifikowalność małych projektów
Plik PDFWyjaśnienia dotyczące kwalifikowalności prowadzenia rachunku bankowego
Plik PDFInformacje dotyczące zaokrągleń kwoty wyprzedzającego finansowania
Plik PDFWyjaśnienia dot. racjonalności kosztów operacji
Plik PDFWyjaśnienia dot. rozliczania wynagrodzeń w LGD
Plik PDFWyjaśnienia dot. rozliczania "kilometrówki" w LGD
Plik PDFWyjaśnienia dot. rozliczania kosztów podróży
Plik PDFWyjaśnienia dot. rozliczania wynagrodzenia kierownika biura LGD
Plik PDFInformacja o możliwości uzupełnienia wniosku o płatność w drodze autopoprawki
Plik PDFUzupełninie informacji o autopoprawce
Plik PDFWyodrębniony rachunek bankowy
Plik PDFZakres realizacji małych projektów - wyjaśnienia
Plik PDFInformacje o sposobie rozliczania delegacji
Plik PDFInterpretacje dotyczące wyciągów bankowych w formie wydruków komputerowych
Plik PDFWysokość wynagrodzenia - podstawa do wyliczenia wkładu pracy własnej
Plik PDFInformacje dotyczace zakresu i kalifikowaności małych projektów
Plik PDFZakres realizacji małych projektów - wyjaśnienia
Plik PDFInformacje dotyczace publikacji w ramach małych projektów
Plik PDFInterpretacje dotyczące finansowania funkcjonowania LGD
Plik PDFZmiana wskaźników w LSR
Plik PDFStworzenie drużyny rycerskiej w ramach małych projektów
Plik PDFAdresy oddziałów regionalnych ARiMR
Plik PDFZakres realizacji małych projektów - infrastruktura turystyczna
Plik PDFInformacja na temat stosowania dodatkowych kryteriów wyboru operacji
Plik PDFPodróże służbowe i jazdy lokalne - zasady kwalifikowalności w ramach funkcjonowania LGD
Plik PDFPodróże służbowe i jazdy lokalne - w ramach funkcjonowania LGD
Plik PDFWAŻNE -informacja dotycząca prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla beneficjentów PROW 2007-2013
Plik PDFWyjaśnienia dot. podatku VAT dla instytucji kultury w małych projektach
Plik PDFWyjaśnienia dot. siedziby i obszaru działalności Wnioskodawcy
Plik PDFWyjaśnienia dot. współfinansowania małych projektów z funduszu sołeckiego

Plik PDFWyjaśnienia dot. rozliczania zaliczek
Plik PDFWyjaśnienia dot. ekspertyz w projektach współpracy
Plik PDFStanowisko ARiMR w sprawie nadania numeru technicznego wnioskodawcy

MAŁE PROJEKTY - interpretacje i wyjaśnienia

Plik PDFWydłużenie czasu rozpatrywania wniosku o płatność
Plik PDFDziałalność turystyczna i gospodarcza
Plik PDFDziałalność centrum dla organizacji pozarządowych
Plik PDFRelacje ośrodek kultury a gmina
Plik PDFMaksymalna wnioskowana kwota pomocy
Plik PDFImprezy sportowe
Plik PDFKwalifikowlaność budowy kanalizacji przy świetlicy
Plik PDFKolonie, wypoczynek wakacyjny
Plik PDFKoszty całkowite i zakresy realizacji operacji
Plik PDFWkład pracy własnej
Plik PDFWiata, szatnia
Plik PDFNagrody pieniężne
Plik PDFLinia demarkacyjna z Odnową i rozwojem wsi
Plik PDFLGD międzywojewódzkie
Plik PDFMiejsce działania wnioskodawcy
Plik PDFMinimalne wymagania
Plik PDFDziałalność mleczarni
Plik PDFNastępca prawny
Plik PDFObszar działalności
Plik PDFOznakowanie projektów - promocja
Plik PDFPosiadanie zależne - wymagane dokumenty
Plik PDFPromocja sklepów
Plik PDFPrzygotowanie wniosków o płatność
Plik PDFRemont schodów kościoła
Plik PDFRemont stodoły na potrzeby stworzenia galerii
Plik PDFRemont teatru
Plik PDFKoszty zakupu sadzonek roślin
Plik PDFZakup sprzętu RTV
Plik PDFSzkoła jako wnioskodawca
Plik PDFOsoba fizyczna jako wnioskodawca - sztuczne warunki przyznania pomocy
Plik PDFWkład własny - wycena nieruchomości
Plik PDFWynagrodzenie za umowę o pracę
Plik PDFWspółfinansowanie podatku VAT
Plik PDFWspółfinansowanie operacji z funduszu sołeckiego
Plik PDFStojaki dla rowerów
Plik PDFMozliwość zakupu sprzętu
Plik PDFZawyżone koszty po II uzupełnieniu wniosku o przyznanie pomocy
Plik PDFZmiana planu finansowego
Plik PDFZwiększenie zakresu realizacji operacji
Plik PDFModernizajca boiska
Plik PDFBudowa bramy
Plik PDFKwalifikowlaność VAT dla instrytucji kultury
Plik PDFWartość operacji
Plik PDFZaliczka
Plik PDFDefinicja świetlicy wiejskiej
Plik PDFŁączenie zakresów - impreza i remonty
Plik PDFTworzenie miejsca rekreacji
Plik PDFMontaż finansowy
Plik PDFNagrody, upominki
Plik PDFOsłony okienne
Plik PDFRacjonalność kosztów filmowanie
Plik PDFRemont świetlicy
Plik PDFModernizajca placu zabaw
Plik PDFRemont świetlicy i imprezy
Plik PDF
Spotkania na temat scieżki rowerowej
Plik PDFSprzęt do transmisji internetowych
Plik PDFTrening jeździecki
Plik PDFWybieranie projektów
Plik PDFZakup umundurowania
Plik PDFZakup urządzeń pszczelarskich
Plik PDFInfrastruktura turystyczna
Plik PDFZmiana nazwy wnisokodawcy
Plik PDFWyjaśnienia dot. długości okresu związania celem operacji polegającej na utworzeniu strony internetowej
Plik PDFWyjaśnienia dot. możliwośi ubiegania się o pomoc przez osobę fizyczną
Plik PDFRealizacja projektu na pasie drogowym
Plik PDF Zmiana miejsca realizacji operacji z uwagi na siłę wyższą

WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU - ZAKRES ODNOWA I ROZWÓJ WSI - wyjaśnienia i interpretacje

Plik PDFTerminy
Plik PDFBudowa toru saneczkowego
Plik PDFBudowa gazociągu
Plik PDFPrzywrócenie terminu
Plik PDFRemont ogrodzenia kapliczki

FUNKCJONOWANIE LGD - wyjaśnienia i interpretacje

Plik PDFSzkolenia osób spoza obszaru LSR
Plik PDFWypełnianie WoPP
Plik PDFOświadczenia do delegacji
Plik PDFUmowa z członkami zarządu LGD
Plik PDFPotrącenie jako forma rozliczenia
Plik PDFPrzygotowanie wniosku o płatność
Plik PDFAneksy
Plik PDFOkulaty dla pracowników
Plik PDFPłatności
Plik PDFPomoc jako wkład własny
Plik PDFRozliczenie w przypadku zrealizowania części operacji
Plik PDFZatrudnianie zarządu

WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY - wyjaśnienia i interpretacje

Plik PDFDochodowość
Plik PDFKwalifikowlaność kosztów
Plik PDFRealizacja projektów
Plik PDFWytyczne oznakowanie projektu
Plik PDFOświadczenia partnerów - załącznik 6
Plik PDFZaliczka
Plik PDFWynagrodzenie wykładowcy
Plik PDFPrzeliczanie kosztów poniesionych w walutach obcych na PLN
Plik PDFProjket współpracy zintegrowany i symetrzyczny - wyjaśnienia
Plik PDFPrzystąpienie nowej LGD do projektu współpracy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59