Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje ogólne

15.11.200810:37

Wojciech

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

W ramach osi 1 wdrażane działania realizują następujące cele:
* wsparcie procesu restrukturyzacji gospodarstw rolnych,
* poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
* poprawa jakości produkcji poprzez unowocześnianie infrastruktury gospodarstw rolnych, tworzenie grup zrzeszających producentów rolnych oraz doskonalenie przetwórstwa i marketingu podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

Działania osi 1:
111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
112. Ułatwianie startu młodym rolnikom
113. Renty strukturalne
114. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
121. Modernizacja gospodarstw rolnych
123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Samorządy Województw
126. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych
132. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
133. Działania informacyjne i promocyjne
142. Grupy producentów rolnych

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Realizacja działań w ramach osi 2 ma na celu zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych, w tym wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. ONW), wsparcie z tytułu inwestycji niedochodowych (tam gdzie takie inwestycje są konieczne do wywiązania się ze zobowiązań w ramach programu rolnośrodowiskowego) oraz mających na celu zrekompensowanie rolnikom poniesionych kosztów ze względu na położenie gospodarstwa na obszarze sieci NATURA 2000. Ponadto celem osi 2 jest zachęcanie rolników do stosowania metod produkcji rolnej zgodnych z zasadami ochrony środowiska.

Działania osi 3:
211, 212. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
214. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
221, 223. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
226. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

W ramach osi 3 realizowane są następujące cele:
* dywersyfikacja gospodarki obszarów Wiejskich,
* poprawa jakości życia wiejskiego.

Działania dostępne w ramach osi 3 uzupełniają realizację celów zdefiniowanych w ramach dwóch pierwszych osi i w sposób synergiczny mogą pozytywnie oddziaływać na warunki pracy i życia mieszkańców obszarów wiejskich. Pierwsza grupa działań dotyczy wsparcia dla tworzenia i rozwoju działalności pozarolniczej. Drugą grupę stanowią instrumenty mające na celu poprawę jakości życia. Dotyczą one odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz poprawę dostępu do usług komunalnych takich jak zaopatrzenie w wodę, energię ze źródeł odnawialnych, odbiór ścieków i zagospodarowanie odpadów.

Działania osi 2:
311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Samorządy Województw
313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi - Samorządy Województw


OŚ 4 LEADER

LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów osi 3. Celem osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie działanie wzmocnić ma poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny na obszarach wiejskich.

Działania osi 4:
413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Samorządy Województw
421. Wdrażanie projektów współpracy - Samorządy Województw
431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - Samorządy Województw


Pomoc techniczna

Podmioty wdrażające PROW 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa

Fundacja Programów Pomocy dla RolnictwaFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Agencja Rynku RolnegoAgencja Rynku Rolnego

Samorządy WojewództwSamorządy Województw  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59