Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Gospodarka wodno-ściekowa

06.09.201608:30

Wojciech

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej są uregulowane przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1182) - Link

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych. O pomoc może ubiegać się:
1)    gmina
2)    spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego
3)    związek międzygminny

Operacja może być realizowana na obszarze należącym do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych:
1) ogólnych tj. dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień, map, kosztorysów itp.
2) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków:
    a) oczyszczalni ścieków,
    b) ujęć wody i stacji uzdatniania wody,
    c) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
    d) przydomowych oczyszczalni ścieków,
    e) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
    f) instalacji do osadów ściekowych.
3) zakupów nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji,
4) zakupu usług służących realizacji operacji
5) podatku od towarów i usług (VAT)
- które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.

Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 2 000 000 zł na beneficjenta.

Zmiana zapisów instrukcji wypełniania wniosku o płatność - Podstawowe usługi

Spotkanie informacyjne i podpisanie umów z gospodarki wodno-ściekowej

Aktualizacja listy z Gospodarki wodno-ściekowej

Zmiana rozporządzenia dot. Gospodarki wodno-ściekowej

Wyjaśnienia dot. terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych

Zmiana formularza umowy o przyznaniu pomocy - Gospodarka wodno-ściekowa

Lista kolejności przysługiwania pomocy - Gospodarka wodno-ściekowa

Informacja na temat zmiany wskaźników

Zmiana formularza wniosku o płatność - Podstawowe usługi

Wskaźnik zwodociągowania i skanalizowania - wyjaśnienia MRiRW

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Zakończony nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową

Szkolenie z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zmieniona instrukcja wypełniania WoPP dot. gospodarki wodno-ściekowej

Wyjaśnienia i interpretacje MRiRW i ARiMR

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami ARiMR

Wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania gmin na koniec 2014 roku

Formularz wniosku o płatność - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - gospodarka wodno-ściekowa

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - gospodarka wodno-ściekowa

Rozporządzenie dot. gospodarki wodno-ściekowej

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59