Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wtorek 22.05.2018 , Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Targowiska

07.12.201609:20

Wojciech

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w zakresie targowisk są uregulowane przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1230) - Link

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Beneficjent: gmina, powiat lub ich związki.

Forma wsparcia: Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;
- koszty zakupu nowych urządzeń , materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
- będzie realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców;
- będzie ogólnodostępna;
- będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
- będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
- dla planowanej operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;
- spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
- realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres realizacji oraz co najmniej przez okres trwałości operacji.

Zmiana formularza umowy na targowiska

Wyjaśnienia i interpretacje dot. targowisk

Zakończony nabór na targowiska

Nabór wniosków na targowiska

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Szkolenie z zakresu targowisk

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

Formularz wnioksu o płatność

Rozporządzenie dot. targowisk

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59