Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Pomoc Techniczna

13.03.201714:05

Wojciech

flaga ueherb_wojewodztwaPROW-2014-2020-logo-kolor
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
opracowano na podstawie przepisów UE, a szczególnie wytycznych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.

Instytucją zarządzającą PROW 2014-2020 w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucjami wdrażającymi są:
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Urzędy Marszałkowskie
- Agencja Rynku Rolnego

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST
poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 REALIZOWANA JEST W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

  • Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt;
  • Zapewnienie realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014-2020 oraz zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału, odpowiednich partnerów, zgodnie z art. 5, ust. 3 lit d rozporządzenia ramowego, w celu wspierania wymiany najlepszych praktyk pomiędzy takimi partnerami;
  • Zapewnienie zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów, w tym działań takich jak systemy elektronicznej wymiany danych oraz wzmocnienie potencjału organów państwa członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i wykorzystania funduszy;
  • Zapewnienie finansowania kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi;
  • Zapewnienie finansowania działań dotyczących poprzedzającego oraz kolejnego okresu programowania - zgodnie z art. 59 rozporządzenia ramowego.

W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE OPERACJE:

  • Wsparcie zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020,
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020,
  • Finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania biur zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020,
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie analiz, badań, ewaluacji, sprawozdań, opinii prawnych, doradztwa prawnego oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59