Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Podpisanie kolejnych 45 umów z Leadera

24.07.201709:37

Wojciech

45 umów o wartości ponad 4 mln zł podpisano 20 lipca 2017 r. w Kamionce pod Nidzicą w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Samorząd województwa reprezentowali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska, członek zarządu.

Dotychczas w ramach tego programu zostało zawartych 81 umów na kwotę ponad 8,5 mln zł. Środki pozyskiwane przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców czy osoby fizyczne są przeznaczone na rozwój kierowany przez lokalną społeczność.
Wśród zawartych 20 lipca 2017 roku umów są dwie na projekty grantowe ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Lokalne grupy działania mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie 300 tys. zł na taki projekt. Z kolei wartość każdego pojedynczego grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.

– Jest to święto zarówno dla beneficjentów, samorządów lokalnych, jak i całej społeczności na Warmii i Mazurach – mówił podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Są to działania lokalne i przede wszystkim zaplanowane przez samych mieszkańców. Bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć prace w nowo otwartych przedsiębiorstwach, dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.

Na realizację czynności w zakresie działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zawarto umowy z beneficjentami, którzy za pośrednictwem lokalnych grup działania realizują własne inicjatywy. Do nich można zaliczyć budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, promocję działań związanych z upowszechnieniem dziedzictwa przyrodniczego, naturalnego oraz promocję działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji.

– To jest nasz pomysł na przedsiębiorczość i aktywność społeczną – przyznawał Krzysztof Margol, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. – Bez ludzi z pasją nie będzie jednak to możliwe. To oni wspierają i inicjują wszelkie działania. Dlatego do naszych wyzwań należy kształcenie liderów na wiejskich obszarach, rozwijanie walorów turystycznych czy rozwój markowych produktów i obiektów turystycznych.

Dzięki finansowemu wsparciu powstaną m.in. miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona, natomiast najmłodsi mieszkańcy gminy Bisztynek, Kętrzyn czy Biała Piska mogą liczyć na modernizację bądź budowę nowych placów wypoczynkowo-zabawowych. Lokalne samorządy zdecydowały się także na budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych czy powiatowych. Z kolei przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego – na rozwój działalności gospodarczej.

Lista Beneficjentów podpisujących umowy

Projekty grantowe są nowym narzędziem niestosowanym dotąd przez lokalne grupy działania.To swojego rodzaju specyficzna forma wsparcia dla podmiotów, które nie mogą skorzystać z funduszy w ramach innych działań np.: ze względu na niewielką kwotę pomocy, a ich operacje realizują cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju niemożliwe do osiągnięcia innymi metodami. Są to projekty będące formą wsparcia działań na małą skalę, służącą aktywizacji lokalnych środowisk.

Kwota limitu na jednego grantobiorcę nie może przekroczyć 100 tys. złotych. W ramach projektu grantowego ma być zaplanowane wykonanie co najmniej dwóch zadań. Wiele Lokalnych Grup Działania, które przewidziały w swoich strategiach projekty grantowe, będą mogły realizować zadania związane głównie z:
• budową lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
• działaniami promocyjnymi, informacyjnymi przyczyniającymi się do zachowania i/lub upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, imprezy, wizyty studyjne, itp.),
• promocją obszaru oraz z działaniami na rzecz krzewienia kultury i tradycji.

Grantobiorcami, ubiegającymi się o powierzenie grantu, mogą być między innymi osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. grupy nieformalne) np.: oddziały, sekcje, koła stowarzyszeń. Od momentu uruchomienia naborów w ramach RLKS do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 15 projektów grantowych od trzech Lokalnych Grup Działania na ponad 1,7 mln złotych. Zgodnie z harmonogramami naborów, za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, w 2017 roku planowane jest przeprowadzenie kolejnych konkursów w ramach poddziałania 19.2.

Galeria zdjęć
umowy_01 umowy_02 umowy_03
umowy_04 umowy_05 umowy_06
umowy_07 umowy_08 umowy_09
umowy_10 umowy_11 umowy_12
umowy_13 umowy_14 umowy_15
umowy_16 umowy_17 umowy_18

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59