Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Plik PDF (rozmiar: 276kb) Rozporządzenie - tekst jednolity

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 Wzór wniosku o przyznanie pomocy

Plik PDF (rozmiar: 703kb) Rozporządzenie zmieniające

Wzór wniosku o płatność

Baza wykluczenia cyfrowego

Plik PDF(rozmiar: 140kb) Wzór umowy o przyznanie pomocy

Wskaźnik zwodociągowania

Plik PDF(rozmiar: 35.7kb) Załącznik nr 1 do umowy

Pytania i odpowiedzi dot. OZE

Kryterium regionalne - Mikroinstalacje prosumenckie

Ankiety i sprawozdania końcowe

Nabór wniosków - Mirkoinstalacje prosumenckie

 

Logo Mój Rynek Broszura informacyjna "Mój Rynek" (rozmiar: 1.60mb)

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy Beneficjent zobowiązuje się złożyć wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawić oryginały faktur osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Wnioski o płatność należy składać w  Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Sekretariacie PROW - pokój nr 404, piętro IV, wejście od ul. Kościuszki.

Kod działania: 321

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Barierę rozwoju obszarów wiejskich stanowi brak podstawowych elementów infrastruktury technicznej. Szczególne utrudnienia w tym zakresie występują w najmniejszych miejscowościach. Realizacja działania stanowi uzupełnienie zakresu wsparcia obejmującego inwestycje przewidziane do finansowania w ramach programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz programów krajowych.

Cel działania
Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki.

W celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w ramach działania wspierane będą inwestycje dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, tym samym działanie to wpisuje się w realizację celów sformułowanych zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu WPR (Health Check) i wymienionych w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę i modernizację lokalnej infrastruktury handlowej (targowisk).

Zakres działania
Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

1) gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:
  a) zaopatrzenia w wodę,
  b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,
2) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,
3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy,
4) budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu,
5) budowy lub modernizacji targowisk,
6) budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

W przypadku projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu, finansowane mogą być inwestycje prowadzące do utworzenia w gminach sieci dystrybucyjnych. W ramach działania wspierane będą operacje polegające na tworzeniu i umożliwianiu dostępu do infrastruktury szerokopasmowej (w tym instalacji urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych) dla odbiorców prywatnych i instytucjonalnych. W zakresie infrastruktury szerokopasmowego Internetu wspierane będzie również tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (tzw. PIAP).

Beneficjent
Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy. W przypadku inwestycji związanych z Internetem szerokopasmowym, budową lub modernizacją targowisk beneficjentem może być gmina lub związek międzygminny.

Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana na:
1) projekt realizowany w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.,
a w przypadku projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk – w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tys. mieszkańców,
2) projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu,
3) projekt o charakterze niekomercyjnym,
4) projekt dotyczący budowy lub modernizacji targowiska zgodny z wytycznymi krajowymi dotyczącymi standardów wykonania targowiska.

Projekty z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu mogą być realizowane na obszarach wiejskich dotkniętych wykluczeniem cyfrowym, tj. gdzie brak jest dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego (obszary „białe”).

Wymagana jest komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu społeczeństwa informacyjnego (zrealizowanymi bądź planowanymi) oraz wykazanie przez beneficjenta, że na danym obszarze potencjalni użytkownicy są zainteresowani wykorzystaniem planowanej infrastruktury. W ramach działania musi być zachowana zasada neutralności technologicznej, tj. nie może być faworyzowana żadna konkretna technologia.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:
1) 4 000 000 zł  - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
2) 200 000 zł  – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
3) 3 000 000 zł  - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
4) 1 000 000 zł  – na projekty w zakresie budowy lub modernizacji targowisk.

Na projekty w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu limit jest zgodny z zasadą de minimis.

Poziom pomocy
Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej, gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości
1. co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, oraz budowy lub modernizacji targowisk,
2. co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej - dotyczy operacji realizowanych z udziałem środków przyznanych po przeglądzie WPR (Health Check), pochodzi ze środków własnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich     Logo Leader

      


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejksich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejksich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Logo Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejksiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013

Informacja opracowana przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59