Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

SCHEMAT  II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Plik pdf(rozmiar: 39kb) Rozporządzenie

 

Plik pdf(rozmiar: 298kb) Rozporządzenie zmieniające 1

 

Plik pdf(rozmiar: 305kb) Rozporządzenie zmieniające 2

 

Plik pdf(rozmiar: 307kb) Rozporządzenie zmieniające 3

 

Treść wwwSprawozdania i ankiety

 

Plik pdf(rozmiar: 139kb) Treść Ogłoszenia 2014 rok

 

Treść www Wzór wnioksu o przyznanie pomocy

 

Treść www Wzór wniosku o płatność

 

Plik pdf(rozmiar: 141kb) Treść Ogłoszenia
Mała retencja 2014 rok

 

Podstawa prawna
pdf(rozmiar: 175kb) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).

pdf(romiar: 126kb) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Pomoc udzielana w ramach schematu dotyczy realizacji projektów z zakresu melioracji szczegółowych i podstawowych oraz projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego pod warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych.

Cele działania

  1. poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych;
  2. zwiększenie retencji wodnej;
  3. poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Zakres pomocy
- opracowanie dokumentacji technicznej projektów;
- koszty robót budowlano-montażowych w zakresie melioracji podstawowych oraz melioracji szczegółowych;
- koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Beneficjent
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Finansowanie
Maksymalna wysokość pomocy będzie wynosiła 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi z budżetu państwa. Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektów.

Pomoc może być przyznana na projekty:

  1. zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) w szczególności:
    poparte wystąpieniem właścicieli gruntów o przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
  2. dla których, po zrealizowaniu projektu właściciele gruntów dokonają zwrotu 20 % kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, określonych w końcowym raporcie z realizacji inwestycji, w ramach opłaty inwestycyjnej, stanowiącej dochody budżetu państwa;
  3. z zakresu budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych dostosowanych do potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, z uwzględnieniem odprowadzenia wody z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, retencji wody i nawodnień użytków rolnych;
  4. dla których opracowano kosztorys  inwestorski;
  5. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko

Finansowanie całego działania
Koszt całkowity: 600 000 000 EUR
Wydatki publiczne: 600 000 000 EUR
Schemat I: 160 000 000 EUR
Schemat II: 440 000 000 EUR

Rozwiązania przejściowe
Pomoc może być przyznana na realizację projektów w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi zgłoszonych do realizacji w ramach działania 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Szacowana wysokość zobowiązań z okresu 2004 – 2006 wynosi 19 mln euro.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59