Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Schemat I - Scalanie gruntów

 

Plik PDF(rozmiar: 418kb) Rozporządzenie

 

Plik PDF(rozmiar:436kb) Rozporządzenie zmieniające 1

 

Plik PDF(rozmiar:217kb) Rozporządzenie zmieniające 2

 

Plik PDF(rozmiar: 298kb) Rozporządzenie zmieniające 3

 

Treść www Wniosek o przyznanie pomocy

 

Treść www Wniosek o płatność

 

 

Podstawa prawna


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Pomoc udzielana w ramach schematu służy poprawie struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych. W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej. W ramach projektu scalenia przeprowadza się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzględniające wymogi środowiska naturalnego. Prace te obejmują w szczególności zapewnienie niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych stanowiących własność gmin.

Cele działania

 

 

 1. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac
  scaleniowych.
 2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów
  rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych.
 3. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele
  infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.

 

 

Zakres pomocy
Pomocy finansowej udziela się podmiotom na:

1) opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
2) zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.


Beneficjent
Starosta


Forma i wysokość pomocy
Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektów.

Poziom pomocy

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa.

Finansowanie całego działania
Koszt całkowity: 600 000 000 EUR
Wydatki publiczne: 600 000 000 EUR
Schemat I: 160 000 000 EUR
Schemat II: 440 000 000 EUR


Rozwiązania przejściowe
Pomoc może być przyznana na realizację projektów w zakresie zagospodarowania poscaleniowego, związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej zgłoszonych do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Szacowana wysokość zobowiązań z okresu 2004 – 2006 wynosi 14 mln euro.

Kryteria dostępu
Pomoc finansowa może być przyznana na projekty:

 

 1. zgodne z Plik PDF (rozmiar: 103kb) ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia, lub których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia;
 2. zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym;
 3. dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów;
 4. dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z Plik PDF ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.);
 5. które nie będą realizowane na obszarach NATURA 2000 oraz obszarach chronionych;
 6. dla których maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy kwoty:
  a) 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego,
  b) 350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem – dla pozostałych województw,
 7. w zakresie zagospodarowania poscaleniowego, związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zgłoszonych do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”;
 8. dla których maksymalny koszt wykonania prac poscaleniowych nie przekroczy kwoty 900 euro na 1 ha scalanych gruntów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59