Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Informacja na temat loklanych grup działania (LGD) w województwie warmińsko-mazurskim

Rozporządzenia

Nabory wniosków w LGD

Wnioski o przyznanie pomocy

Wnioski o płatność

 

Podstawa prawna
Plik PDF(292 kB) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).

Plik PDF(405 kB) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

 

 

W ramach LSR mogą być realizowane:
*
projekty kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
 - projekty te muszą spełniać kryteria wyboru określone dla poszczególnych działań osi 3,
 - beneficjenci określeni dla działań osi 3,
*
„małe projekty” przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3.

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju moga być realizowane:
    * operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013,

    * operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,
    * operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW 2007-2013,
    * 
małe projekty, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich     Logo Leader

      

Flaga Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejksich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejksich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Logo Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejksiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013

Informacja opracowana przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59