Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wdrażanie projektów współpracy

Informacja na temat loklanych grup działania (LGD) w województwie warmińsko-mazurskim

 

Rozporządzenia

Wniosek o przyznanie pomocy - Wnioski, instrukcje, umowy

Wniosek o płatność - Wnioski, instrukcje, umowy


Podstawa prawna
Plik PDF(292 kB) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).

Plik PDF(405 kB) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).


Zakres działania
W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej:
1) zawartych w LSR;
2) nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.

Na projekt współpracy składa się:
1) przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu;
2) realizacja projektu.

Projekty współpracy:

  • muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć;
  • mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich;
  • jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, o których mowa w pkt 2, wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu; tylko koszty koordynacji są kwalifikowalne;
  • jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
  •  jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy, koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowalny i powinny stanowić integralną część projektu współpracy.


Beneficjent
Lokalne grupy działania (LGD)

Procedura wyboru projektów współpracy
Projekty zawarte w LSR
Projekty takie są opisane w LSR, a ich oceny dokonuje się na podstawie kryteriów określonych dla projektów współpracy. W wyniku przeprowadzonej oceny, SW akceptuje lub odrzuca realizację projektu współpracy, co powoduje ewentualne zmniejszenie budżetu LSR o koszty realizacji niezaakceptowanego projektu współpracy. Niezaakceptowanie projektu współpracy nie powoduje jednak,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich     Logo Leader

      


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejksich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejksich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Logo Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejksiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013

Informacja opracowana przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59